Loading, please wait ...
MESSAGE

Vážení cestující, plánovaná odstávka eshopu proběhne dne 15.11.2018 od 01:00 do 06:00 (CET).
V tuto dobu nebude možné provádět platby.

Dear clients, the maintenance window will take place on 15.11.2018 from 1:00am till 6:00am (CET).
During this maintenance there will be no possibility to perform online payments.

V e-shopu KIDSOK je možné zakoupit jízdní doklady autobusových dopravců Olomouckého kraje. Tyto jízdenky je možné použít v příměstských autobusech a autobusech městské hromadné dopravy Přerov, Šumperk, Zábřeh a Prostějov.
Ve vozidlech DPMO (Dopravní podnik města Olomouce, a. s.) jsou revizoři vybaveni čtečkou karet.

OBCHODNÍ PODMÍNKY (DÁLE TAKÉ JAKO „OP“)

organizace Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 5064, se sídlem Olomouc – Hodolany, Jeremenkova 40b, 779 00, IČ:725 56 064 (dále také jako „koordinátor dopravy“),

pro prodej časových jízdní kuponů - prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webových stránkách https://eshop.idsok.cz/ (dále jen „webové stránky“)

Čl. 1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto OP upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi koordinátorem dopravy a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu koordinátora dopravy (dále jen „smlouva“).
 2. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí smlouvy, která na tyto OP odkazuje.
 3. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat ve smlouvě a mají přednost před ustanoveními OP.
 4. Ustanovení OP mají přednost před dispozitivními ujednáními obecně závazných předpisů, především občanského zákoníku.
 5. Znění OP může koordinátor dopravy měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.
 6. Koordinátor dopravy je podnikatelem, osobou, která při uzavírání smlouvy a plnění z této smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 7. Zákazník - spotřebitel (dále jen „spotřebitel“) je podle § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li spotřebitel zákazník, řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.
 8. Zákazník, který není spotřebitel, je podnikatel. Je-li podnikatel zákazníkem (dále jen „podnikatel“), řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.

Čl. 2. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace zákazníka provedené na webových stránkách může zákazník přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může zákazník provádět objednávání časových jízdních kuponů (dále také jako „kupony“).
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání kuponů je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou koordinátorem dopravy považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem ve formátu názvu elektronické adresy zákazníka a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že koordinátor dopravy nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Koordinátor dopravy může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně OP).
 5. V rámci uživatelského účtu si zákazník musí zaregistrovat a přiřadit bezkontaktní platební kartu (dále také jako „BPK“), na kterou pak bude přiřazen kupon.

Čl. 3. Časové jízdní kupony

 1. Zákazník zakupuje na e-shopu umístěném na webových stránkách kupony, opravňující držitele BPK k přepravě vybranými vlakovými a autobusovými spoji dle výběru zákazníka, a to po dobu dle výběru zákazníka.
 2. Kupon lze koupit na dobu jednoho týdne, jednoho měsíce, jednoho čtvrtletí nebo jednoho kalendářního roku dle výběru zákazníka.
 3. Zákazník musí v objednávce označit počátek platnosti kuponu, která musí být stanovena nejméně dva pracovní dny od připsání ceny na účet koordinátora dopravy.
 4. Kupon se do dvou pracovních dní, od připsání platby na účet koordinátora dopravy, přiřadí k BPK, kterou ve svém uživatelském účtu zákazník zaregistruje. Z tohoto důvodu je potřeba, aby zákazník před samotným nákupem kuponu registroval ve svém uživatelském účtu BPK, na kterou má být kupon přiřazen.
 5. Kupon je přenositelný a opravňuje držitele BPK, na které je přiřazen, k přepravě jeho osoby v autobusových a vlakových spojích vybraných dopravců, a to v těch, které si zákazník zvolí při nákupu volbou zón. Pokud cestující požaduje slevu na jízdném nebo má zakoupený kupon se zónou 71 pak je kupon nepřenositelný.
 6. Zákazník je při přepravě povinen dbát pokynů dopravce zajišťující daný spoj a dodržovat jeho přepravní podmínky, se kterými je povinen se seznámit. Zákazník je rovněž povinen prokázat se při přepravě na výzvu příslušného dopravce nebo dopravcem či koordinátorem pověřeného revizora platným kuponem.
 7. K prokázání držení kuponu je třeba, aby měl v autobusových spojích držitel kuponu u sebe BPK, na které je nahrán kupon, a kterou na výzvu osob uvedených v článku 3.6 přiloží držitel BPK k čtečce BPK.
 8. K prokázání držení kuponu je třeba, aby měl ve vlakových spojích držitel kuponu u sebe jeho vytištěnou papírovou verzi, kterou obdrží výhradně v informační kanceláři dopravce, a kterou na výzvu osob uvedených v článku 3.6 jim předloží.

Čl. 4. Smlouva

 1. Webové stránky obsahují všechny povinně sdělované informace pro spotřebitele dle § 1811 odst. 2 občanského zákoníku a dle § 11a a § 12 zákona o ochraně spotřebitele. Těmito informacemi jsou:obchodní firma, IČ, sídlo, telefonní číslo a adresa elektronické pošty koordinátora dopravy; cena; způsob platby; způsob dodání; údaje o právech z vadného plnění. Spotřebitel prohlašuje, že se seznámil se všemi těmito informacemi.
 2. Návrhem na uzavření smlouvy je odeslání objednávky zákazníkem (dále také jako „objednávka“) přes webové stránky prostřednictvím e-shopu.
 3. Veškeré objednávky jsou závazné.
 4. Při každé objednávce musí zákazník vybrat BPK, na kterou chce kupon nahrát, tarif, období a zóny, pro které chce kupon zakoupit.
 5. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s OP, možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem, možnostmi odstoupení od smlouvy a ustanoveními o ochraně osobních údajů.
 6. Objednávka obsahuje informace o objednávaném zboží, ceně a způsobu její úhrady.
 7. Před odesláním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil.
 8. Objednávka je zákazníkem odeslána kliknutím na tlačítko „Zaplatit“.
 9. Po obdržení objednávky je zákazníkovi potvrzeno elektronickou poštou na elektronickou adresu zákazníka, kterou zákazník uvedl při registraci uživatelského účtu (nebo později změněnou), nebo uvedenou v objednávce.
 10. Smlouva mezi koordinátorem dopravy a zákazníkem je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), zaslané elektronickou poštou na elektronickou adresu zákazníka.
 11. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 12. V případě, že se mezi odesláním objednávky a doručením o potvrzení jejího přijetí, změní cena zákazníkem vybraného kuponu, platí vždy cena uvedená v objednávce.
 13. Zákazník je oprávněn kdykoliv odstoupit od smlouvy, a to s účinky do budoucna, přičemž je povinen uhradit koordinátoru dopravy odstupné ve výši 10 % ceny kuponu, který smlouvou, od které odstupuje, od koordinátora dopravy zakoupil.
 14. Po odstoupení od smlouvy se provede vypořádání, a to následujícím způsobem:
  1. pokud zákazník odstoupí od smlouvy do dvou (2) pracovních dní od počátku platnosti kuponu, bude mu vrácena plná cena kuponu, kterou koordinátorovi uhradil, ponížená o odstupné dle článku 4.13 OP, které je koordinátor dopravy oprávněn si na cenu kuponu, kterou bude vracet zákazníkovi, započíst;
  2. pokud zákazník odstoupí od smlouvy po více než dvou (2) pracovních dnech od počátku platnosti kuponu, bude mu vrácena poměrná část ceny kuponu, ponížená o odstupné dle článku 4.13 OP, které je koordinátor dopravy oprávněn si na cenu kuponu, kterou bude vracet zákazníkovi, započíst.
 15. Pro případ, že by odstupné převyšovalo částku, kterou by měl koordinátor dopravy dle článku 4.14 OP vrátit zákazníkovi, je koordinátor dopravy oprávněn po zákazníkovi požadovat uhrazení rozdílu.
 16. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy zákazník do tohoto odstoupení neuhradí koordinátoru dopravy cenu kuponu, je koordinátor dopravy oprávněn po zákazníkovi požadovat odstupné dle článku 4.13 OP, pokud zákazník odstoupí od smlouvy do dvou (2) pracovních dní od počátku platnosti kuponu.
 17. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy zákazník do tohoto odstoupení neuhradí koordinátoru dopravy cenu kuponu, je koordinátor dopravy oprávněn po zákazníkovi požadovat odstupné dle článku 4.13 OP a poměrnou část ceny kuponu, pokud zákazník odstoupí od smlouvy po více než dvou (2) pracovních dnech od počátku platnosti kuponu.

Čl. 5. Cena, dodací podmínky a platební podmínky

 1. Ceny kuponů jsou uvedeny na webových stránkách včetně daně z přidané hodnoty.
 2. V případě změny příslušného právního předpisu upravujícího výši daně z přidané hodnoty, případně daňovou povinnost vůbec, bude koordinátorem dopravy upravena daň v souladu s platným právním předpisem.
 3. Platba ceny zákazníkem vybraných kuponů může být provedena následujícími způsoby:
  1. platba převodem na účet dopravce
  2. platba platební kartou, i rozdílné od registrované BPK.
 4. Objednaný kupon se na vybranou registrovanou BPK přiřadí do dvou pracovních dní od uhrazení ceny kuponu. Uhrazením ceny kuponu dopravci se myslí připsání částky odpovídající ceně kuponu.

Čl. 6. Práva a povinnosti při vadném plnění

 1. Zákazník má při vadném plnění následující práva a povinnosti:
  1. koordinátor dopravy zajistí, že kupon bude zákazníkovi na BPK přiřazen v ujednaném množství, bude platný po ujednanou dobu a bude platný v ujednaných zónách, tedy bude platný pro zákazníkem vybrané vlakové a autobusové spoje,
  2. právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má kupon při jeho přiřazení na BPK, byť se projeví až později. Právo zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou způsobí koordinátor dopravy porušením své povinnosti,
  3. zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, ledaže jej koordinátor dopravy výslovně ujistil, že je kupon bez vad nebo vadu lstivě zastřel,
  4. zákazník se přesvědčí o vlastnostech a množství kuponů bez zbytečného odkladu od jejich přiřazení na BPK,
  5. je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady dodáním nového kuponu bez vady, nebo odstoupením od smlouvy,
  6. je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady dodáním nového kuponu bez vady,
  7. nebude – li odstraněna vada, tedy nedodá-li nový kupon bez vady včas nebo nový kupon odmítne zákazníkovi dodat, může zákazník požadovat slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu již nemůže bez souhlasu koordinátora dopravy změnit,
  8. práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u koordinátora dopravy na adrese Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc – Hodolany, Jeremenkova 40b, 779 00,
  9. za okamžik uplatnění vady se považuje okamžik, kdy koordinátor dopravy obdržel od zákazníka podnět k reklamaci.

Čl. 7. Reklamační řád

 1. Reklamaci může podnikatel uplatnit zasláním písemné reklamace na adresu adrese Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc – Hodolany, Jeremenkova 40b, 779 00, případně prostřednictvím emailu na elektronickou adresu kidsok@kidsok.cz. Spotřebitel může uplatnit reklamaci i jinými způsoby, nicméně koordinátor dopravy spotřebiteli doporučuje z důvodu průkaznosti výše uvedené dvě metody.
 2. Zákazník při reklamaci uvede své jméno a příjmení, adresu, telefonický a emailový kontakt, pokud je má.
 3. V případě, že zákazník požaduje zasílání informací o reklamaci na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.
 4. Koordinátor dopravy neodpovídá za nedoručení emailové zprávy do schránky koordinátora dopravy, případně za ztrátu reklamace prostřednictvím pošty, tj. nedoručení obyčejné poštovní zásilky.
 5. Příjem reklamace spotřebitele koordinátor dopravy potvrdí písemně formou e-mailu, a to do tří dnů od uplatnění reklamace, v němž uvede datum uplatnění reklamace, obsah reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Pokud spotřebitel email nemá, nebo jej koordinátorovi dopravy nesdělil, pak mu doručí písemné potvrzení jiným způsobem.
 6. Podnikatel je v reklamaci povinen popsat závady na zboží a sdělit, zda považuje vadu za podstatné či nepodstatné porušení smlouvy a v návaznosti na to, je povinen zvolit si své právo. U spotřebitele toto koordinátor dopravy důrazně doporučuje.
 7. V případě, že reklamaci uplatnil spotřebitel, rozhodne o reklamaci koordinátor dopravy nebo jím pověřený pracovník ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být v takovémto případě vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a to včetně odstranění vady, pokud se koordinátor dopravy se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 8. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že koordinátor dopravy neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace.
 9. Koordinátor dopravy je povinen si vyžádat doplnění podkladů od zákazníka bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.
 10. Lhůta pro vyřízení reklamace je od vyžádání podkladů pozastavena až do jejich dodání.
 11. Na věci, předměty apod., které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele, ať už práva z vad, či jakákoliv jiná práva. Takové plnění se řídí podle ustanovení občanského zákoníku o darování.
 12. Zákazník je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem v rámci OP ještě před objednáním kuponu. Uzavřením smlouvy vyjadřuje zákazník souhlas s tímto Reklamačním řádem.

Čl. 8. Poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel prohlašuje, že se již před uzavřením smlouvy v internetovém obchodě v OP seznámil s veškerými údaji, které mu je koordinátor dopravy na základě občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele povinen sdělit.
 2. Koordinátor dopravy v souladu se svými zákonnými povinnostmi informuje spotřebitele, že nemá v případě distančního způsobu prodeje a v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od přiřazení kuponu na BPK, jelikož jde o plnění uvedené v ustanovení § 1840 písm. h) občanského zákoníku, a proto se na něj ustanovení § 1829 občanského zákoníku nevztahuje.
 3. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz, adr.coi.cz, adr@coi.cz). Mimosoudní řešení sporů je bezplatné. Návrh na vyřešení mimosoudního vyřešení sporu musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 20n z.č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a lze jej podat do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Čl. 9. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje, které zákazník poskytuje koordinátorovi dopravy ke zpracování při objednávce nebo při registraci uživatelského účtu, jsou chráněny nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).
 2. Osobní údaje jsou zpracovávány ve smyslu § 6 odst. 1 písm. b) GDPR z důvodu plnění smlouvy nebo z důvodu provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
 3. Zákazník je povinen uvádět vždy pravdivé a úplné osobní údaje a je povinen koordinátora dopravy v přiměřené době informovat o změně osobních údajů.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání uživatelského účtu, poté budou osobní údaje zpracovávány jen po dobu uloženou zákonem. Koordinátor dopravy může pověřit jejich zpracováním osobních údajů třetí osobu.
 5. Koordinátor dopravy si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy – vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě.
 6. Osobní údaje zákazníka jsou předávány dopravcům zajištujícím dopravní obslužnost Olomouckého kraje v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje a společnosti TELMAX s. r. o. IČ: 27481166.             
 7. Zákazník souhlasí s ukládáním „cookies“ na pevném disku jeho počítače, které usnadňují rozlišování jednotlivých uživatelů e-shopu.
 8. Bez registrace nelze v e-shopu jízdenky nakupovat. Osobní údaje jsou zpracovávány transparentně, zákonně a korektně.
 9. Zákazník má právo požadovat přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů nebo jejich výmaz, avšak s výmazem osobních údajů je spojeno zrušení uživatelského účtu, neboť bez nich není možné z důvodu specifického fungování e-shopu účet zákazníka pro nákup jízdenek provozovat. Zákazník má dále právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování a má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Čl. 10. Ostatní ujednání

 1. Vyřizování stížností zákazníka zajišťuje koordinátor dopravy prostřednictvím elektronické adresy kidsok@kidsok.cz Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle koordinátor dopravy na elektronickou adresu zákazníka.
 2. Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách IDSOK koordinátora dopravy v den uzavření smlouvy. Objednávka je po svém potvrzení uzavřenou smlouvou mezi zákazníkem a koordinátorem dopravy archivována za účelem jejího splnění.
 3. Momentem uzavření smlouvy zákazník přijímá veškerá ustanovení OP ve znění platném v den akceptace objednávky koordinátorem dopravy včetně ceny objednaného kuponu uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 4. Náklady na uplatnění práv plynoucích ze závazkového právního vztahu založeného smlouvou mezi koordinátorem dopravy a zákazníkem, nese každá ze smluvních stran v plném rozsahu sama.
 5. Zákazník není oprávněn bez souhlasu koordinátora dopravy postoupit svou pohledávku vůči koordinátorovi dopravy vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
 6. Veškeré informace publikované v internetovém obchodě https://eshop.idsok.cz/ jsou chráněny autorským zákonem a jakákoli jeho část nesmí být kopírována a zpřístupněna dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu koordinátora dopravy.
 7. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 2. 2016.