Loading, please wait ...
MESSAGE
×

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen: „OP“)

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 5064,

IČ: 725 56 064, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc,

 

pro prodej jízdních kuponů prostřednictvím online obchodu dostupného na webových stránkách https://eshop.idsok.cz/ (dále jen „webové stránky“) a v mobilní aplikaci

 

Článek 1 Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemné práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi zákazníkem, jakožto kupujícím, a společností ARRIVA autobusy a.s., IČ: 259 45 408, sídlem Na Ostrově 177, Chrudim III, 537 01 Chrudim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 2136, jakožto prodávajícím, prostřednictvím online obchodu IDSOK (dále jen „kupní smlouva“).
 • Společnost ARRIVA autobusy a.s. (dále jen jako „prodávající“) je ve smluvním vztahu se zákazníkem, založeném na kupní smlouvě, zastoupena Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací (dále také jako „koordinátor dopravy“). Koordinátor dopravy je pro účely těchto obchodních podmínek označován též jako „prodejce“.
 • Online obchod IDSOK, jehož provozovatelem je prodejce, je pro zákazníky dostupný přímo na webových stránkách https://eshop.idsok.cz/ nebo v mobilní aplikaci MobilOK_new (dále jen jako „mobilní aplikace“). Mobilní aplikaci lze instalovat na platformy Android (verze 8.0 a vyšší) nebo iOS (verze 10.0 nebo vyšší) a je dostupná přes standartní distribuční kanály Google Play a App Store.
 • Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která na tyto OP odkazuje.
 • Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním těchto obchodních podmínek přednost. Ustanovení těchto obchodních podmínek mají přednost před dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, především občanského zákoníku.
 • Znění obchodních podmínek je prodejce oprávněn měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčeny práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Prodávající je podnikatelem, osobou, která při uzavírání smlouvy a plnění na základě této smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Prodejce je zástupcem prodávajícího při prodeji jízdenek prostřednictvím online obchodu IDSOK. Prodejce ve vztahu k zákazníkům vystupuje jako prodávající, resp. plní povinnosti prodávajícího.
 • Vztahy mezi kupujícím (dále jako „kupující“ či „zákazník“) a prodávajícím, zastoupeným prodejcem, neupravené smlouvou či obchodními podmínkami, se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.
 • Zákazník - spotřebitel (dále jen „spotřebitel“) je podle § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Vztahy se zákazníkem spotřebitelem se řídí těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.
 • Zákazník, který není spotřebitel, je podnikatel. Vztahy se zákazníkem podnikatelem se řídí těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.

 

Článek 2 Jízdní kupony

 • V online obchodu IDSOK dostupném na webových stránkách či v mobilní aplikaci lze zakoupit jízdní kupony, které opravňují zákazníka k přepravě vybranými vlakovými a autobusovými spoji.
 • Prodejce nabízí v online obchodu IDSOK ke koupi tyto jízdní kupony:
  • časové jízdenky standardní (odstavec 2.5 OP);
  • časové jízdenky síťové (odstavec 2.6 OP);
  • časové jízdenky v KOMBI zónách (odstavec 2.7 OP);
  • jednotlivé jízdenky (odstavec 2.8 OP).
 • Nakupování časových jízdenek standardních, časových jízdenek síťových a časových jízdenek v KOMBI ZÓNÁCH (dále společně jako „časové jízdenky“ nebo každá samostatně jako „časová jízdenka“) je dostupné v online obchodu IDSOK na webových stránkách i v mobilní aplikaci. Pro zakoupení některé z časových jízdenek musí mít zákazník zřízen uživatelský účet a profil cestujícího a v něm registrovaný alespoň jeden tzv. identifikátor (zřízení uživatelského účtu a registrace identifikátoru viz článek 3 těchto OP).
 • Nakupování jednotlivých jízdenek v online obchodu IDSOK je dostupné pouze v mobilní aplikaci. Pro zakoupení jednotlivé jízdenky zákazník nemusí mít registrovaný uživatelský účet ani zřízený profil cestujícího.
 • Časové jízdenky standardní nabízí prodejce jako jízdenky sedmidenní, měsíční, čtvrtletní a roční, a to pro dopravu v některé z následujících zón v rámci Olomouckého kraje: veřejná linková doprava a MHD Olomouc, MHD Šumperk, MHD Zábřeh, MHD Prostějov, MHD Přerov a MHD Hranice. Výhradně pro samostatnou zónu s provozem MHD Olomouc prodejce jízdenky nenabízí.
 • Časové jízdenky síťové nabízí prodejce jako jízdenky sedmidenní, měsíční, čtvrtletní a roční. Síťové jízdenky umožňují zákazníkovi dopravu ve všech těchto zónách v rámci Olomouckého kraje: veřejná linková doprava a MHD Olomouc, MHD Šumperk, MHD Zábřeh, MHD Prostějov, MHD Přerov a MHD Hranice.
 • Časové jízdenky v KOMBI zónách nabízí prodejce jako jízdenky sedmidenní, měsíční, čtvrtletní a roční. Jízdenky v KOMBI ZÓNÁCH umožňují dopravu ve více, nikoliv však všech, zónách v rámci Olomouckého kraje, a to v těch, na které se konkrétní jízdenka v KOMBI ZÓNĚ vztahuje.
 • Jednotlivé jízdenky nabízí prodejce jako jednorázové (s dobou platnosti dle typu/druhu jednorázové jízdenky) a 24hodinové (s dobou platnosti 24 hodin od aktivace). Jednotlivé jízdenky 24hodinové umožňují zákazníkovi dopravu ve všech zónách IDSOK. Jednotlivé jízdenky jednorázové nabízí prodejce jako jízdenky pro dopravu v některé z následujících zón v rámci Olomouckého kraje: veřejná linková doprava a MHD Olomouc, MHD Šumperk, MHD Zábřeh, MHD Prostějov, MHD Přerov a MHD Hranice. Výhradně pro samostatnou zónu s provozem MHD Olomouc prodejce jednotlivé jízdenky nenabízí.
 • U časových jízdenek zákazník v objednávce označí počátek platnosti časové jízdenky, který musí být stanoven nejdříve následující pracovní den a současně nejméně jeden pracovní den po připsání kupní ceny na účet prodejce. Časová jízdenka se nejpozději následující pracovní den po připsání kupní ceny na účet prodejce přiřadí k zákazníkem zvolenému identifikátoru (bezkontaktní platební kartě registrované v uživatelském účtu zákazníka či k aktivnímu mobilnímu zařízení zákazníka), resp. profilu cestujícího.
 • Jednotlivé jízdenky je možné v mobilní aplikaci koupit dopředu. Jednotlivé jízdenky zakoupené v režimu bez registrace zůstanou uloženy pro budoucí užití v mobilní aplikaci zákazníka (ledaže dojde k odinstalaci mobilní aplikace zákazníka). Přihlásí-li se uživatel v mobilní aplikaci ke svému registrovanému účtu a vytvoří tímto přihlášením a vložením fotografie profil cestujícího, přiřadí se zakoupené jednotlivé jízdenky k tomuto profilu cestujícího. Zákazník je povinen nejpozději 60 sekund před nastoupením do dopravního prostředku provést v mobilní aplikaci aktivaci jednotlivé jízdenky.
 • Časové jízdenky jsou nepřenositelné a opravňují držitele profilu cestujícího, k němuž je časová jízdenka přiřazena, k přepravě jeho osoby ve všech dopravních prostředcích zařazených do IDSOK, podle toho, kterou dopravní zónu zákazník koupí časové jízdenky zvolí. Jednotlivé jízdenky nejsou vázány k osobě zákazníka.
 • Prodejce nabízí v online obchodu IDSOK jízdní kupony k dopravě zajišťované těmito dopravci:

ARRIVA autobusy a.s.                                                     České dráhy a.s.

FTL – First Transport Lines, a.s.                                       Leo Express Tenders s.r.o.

VOJTILA TRANS s.r.o.                                                     BusLine Pardubicko s.r.o.

Dopravní podnik města Olomouc, a.s. (DPMO)                  RegioJet a.s.

Transdev Slezsko a. s.                                                    Z-Group bus a.s.

Transdev Morava s.r.o.                                                    VOJTILA TRANS BUS s.r.o.                      

 • Při přepravě zajišťované dopravci je zákazník povinen dbát pokynů dopravce zajišťujícího daný spoj a dodržovat jeho přepravní a tarifní podmínky, jakož i Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje a Tarif IDSOK, se kterými je povinen se seznámit. Zákazník je rovněž povinen se při přepravě na výzvu dopravce zajišťujícího daný spoj či na výzvu dopravcem či koordinátorem pověřeného revizora prokázat platným jízdním kuponem.
 • Pokud chce zákazník uplatnit jakoukoliv slevu na jízdní kupon, je třeba, aby přinesl, ještě před jeho koupí, veškeré podklady opravňující ho k poskytnutí jím vybrané slevy na některé z prodejních míst. Prodejní místa:

Informační kanceláře ARRIVA autobusy a.s.

 • Autobusové nádraží Olomouc
 • Autobusové nádraží Hranice
 • Autobusové nádraží Přerov
 • ČD Prostějov – Janáčkova 3159, Prostějov
 • Autobusové nádraží Litovel
 • Městské informační centrum Mohelnice – Lazebnická 974/2, Mohelnice
 • ČD Zábřeh – U nádraží 2331, Zábřeh
 • Autobusové nádraží Šumperk
 • Autobusové nádraží Jeseník

Informační kancelář FTL

 • Svatoplukova 59, Prostějov

Informační kancelář VOJTILA TRANS s.r.o.

 • Autobusové nádraží Olomouc

Informační kancelář VOJTILA TRANS BUS s.r.o.

 • Olomoucká 226, Uničov

 

Článek 3 Uživatelský účet, registrace

 • Zákazník může objednávat jízdní kupony prostřednictvím online obchodu IDSOK dostupného na webových stránkách či v mobilní aplikace prodejce.
 • Vyjma nákupu jednotlivých jízdenek v mobilní aplikaci, které lze nakupovat bez registrace zákazníka, může zákazník objednávat a nakupovat jízdní kupony (tedy časové jízdenky) pouze po přihlášení k tzv. uživatelskému účtu. Za účelem zřízení uživatelského účtu je zákazník povinen se registrovat, a to na webových stránkách či v mobilní aplikaci.
 • Pro registraci na webové stránce či v mobilní aplikaci uvede zákazník svou emailovou adresu, zvolí si heslo a vloží svou aktuální fotografii. Fotografie musí zachycovat obličej zákazníka a být pořízena v takové kvalitě, aby umožňovala jednoznačnou identifikaci zákazníka.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen registrovanou emailovou adresou zákazníka a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodejce nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka. Zákazník je oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám, nese přitom odpovědnost za užívání svého účtu třetími osobami.
 • Prodejce může zrušit uživatelský účet zákazníka, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti vyplývající ze smlouvy či těchto obchodních podmínek.
 • Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání jízdních kuponů jsou prodejcem považovány za správné.
 • Za účelem objednávání časových jízdenek je zákazník povinen registrovat v rámci svého uživatelského účtu alespoň jeden tzv. identifikátor. K identifikátoru/identifikátorům jsou pak přiřazovány jednotlivé časové jízdenky zákazníka. Registraci identifikátoru/identifikátorů zákazník učiní na webových stránkách. Kromě registrace identifikátoru zákazníkem na webových stránkách dochází k registraci identifikátoru též automaticky způsobem dle odstavce 3.9 těchto obchodních podmínek.
 • Identifikátorem pro přiřazení časových jízdenek je:
  1. registrovaná bezkontaktní platební karta, ke které zákazník časovou jízdenku přiřadí, nebo
  2. mobilní zařízení, na němž je zákazník v mobilní aplikaci přihlášen k registrovanému uživatelskému účtu (dále také jen jako „aktivní mobilní zařízení“), ke kterému zákazník jízdní kupon přiřadí.
 • V okamžiku, kdy dojde k instalaci mobilní aplikace do mobilního zařízení, přihlášení k registrovanému uživatelskému účtu v rámci nainstalované mobilní aplikace a vložení fotografie zákazníka, vzniká samostatný identifikátor pro přiřazování jízdenek. Jeden mobilní telefon tudíž může představovat při každém přihlášení do jiného uživatelského účtu více identifikátorů pro tyto různé uživatelské účty. Současně může být v rámci jednoho registrovaného uživatelského účtu registrováno více identifikátorů.
 • Každá časová jízdenka je tak podle volby zákazníka přiřazena vždy buď k registrované bezkontaktní platební kartě zákazníka nebo k aktivnímu mobilnímu zařízení zákazníka. V případě nákupu časové jízdenky v mobilní aplikaci se časová jízdenka vždy automaticky přiřadí k tomu aktivnímu mobilnímu zařízení, z něhož byla jízdenka zakoupena.
 • V online obchodu IDSOK na webových stránkách jsou evidovány všechny aktivní identifikátory zákazníka a u každého aktivního identifikátoru zákazníka jsou evidovány zakoupené časové či jednotlivé jízdenky k tomuto identifikátoru přiřazené, jakož i veškeré další údaje konkrétního uživatele tohoto identifikátoru (jako související zvýhodnění a slevy konkrétního zákazníka, včetně případné fotografie zákazníka přiřazené k tomuto identifikátoru v mobilní aplikaci). Souhrn těchto dat evidovaných u konkrétního identifikátoru (tj. všechny časové a jednotlivé jízdenky, související zvýhodnění a slevy zákazníka a případná fotografie zákazníka nahraná v mobilní aplikaci) představuje tzv. profil cestujícího. Zákazník je oprávněn podle své volby tento soubor dat (profil cestujícího) přeřadit jako celek k jinému registrovanému identifikátoru podle své volby. V případě přeřazení k jinému identifikátoru tak automaticky veškeré údaje a data v rámci profilu cestujícího přechází k novému identifikátoru, kde nahradí údaje a data (profil cestujícího) dosud na tomto identifikátoru evidovaná. Přeřazení profilu cestujícího k jinému identifikátoru může zákazník provést v rámci svého uživatelského účtu pouze na webových stránkách.
 • V případě přeřazení profilu cestujícího k registrované platební kartě zákazníka bere zákazník na vědomí, že jednotlivé jízdenky přiřazené k tomuto profilu cestujícího se po převedení k platební kartě stanou nevyužitelnými, neboť platební kartou nelze držbu platné a aktivní jednotlivé jízdenky prokázat.
 • Jelikož lze jízdenky přiřadit vždy pouze k jednomu identifikátoru, je pro odbavení nezbytné vždy použít pouze ten identifikátor, k němuž je jízdenka přiřazena – konkrétní registrovanou platební kartu zákazníka, k níž je časová jízdenka zákazníka přiřazena, nebo aktivní mobilní zařízení, k němuž je časová či jednotlivá jízdenka zákazníka přiřazena.

 

Článek 4 Odbavení

 • Zákazník je povinen prokázat držbu platného jízdního kuponu.
 • Držbu platné časové jízdenky prokáže zákazník ve vlakových i autobusových spojích následujícím způsobem:
 1. Je-li identifikátorem bezkontaktní platební karta (nikoliv aktivní mobilní zařízení), prokáže zákazník držbu časové jízdenky touto bezkontaktní platební kartou registrovanou v rámci jeho uživatelského účtu, k níž bude platný jízdní kupon přiřazen. Za tímto účelem je zákazník povinen mít tuto bezkontaktní platební kartu u sebe při realizaci přepravy a na výzvu osob uvedených v článku 2.13 přiložit bezkontaktní platební kartu ke čtečce bezkontaktních platebních karet.
 2. Je-li identifikátorem aktivní mobilní zařízení (nikoliv bezkontaktní platební karta), prokáže zákazník držbu platné časové jízdenky:
  • prostřednictvím QR kódu v aktivním mobilním zařízení nebo
  • prostřednictvím dynamického grafického prvku v aktivním mobilním zařízení.
 • Zakoupená časová jízdenka je uložena do persistentní paměti aktivního mobilního zařízení. Pro odbavení tedy není nutné datové spojení. Z bezpečnostních důvodů je ovšem vyžadována datová komunikace alespoň jedenkrát za týden. Pokud k datové komunikaci během posledního týdne (během sedmi dnů předcházejících) nedošlo, neumožní mobilní aplikace zobrazení QR kódu ani dynamického grafického prvku, a není tedy možné odbavení v dopravním prostředku.
 • V případě odbavení prostřednictvím QR kódu načte odbavovací zařízení QR kód zobrazený na displeji. Z bezpečnostních důvodů je každý QR kód opatřen časovou pečetí, která má platnost 30 vteřin. QR kód tedy musí být vždy předkládán přímo v mobilní aplikaci, není možné např. pořídit snímek obrazovky a používat ho při odbavení.
 • V případě odbavení prostřednictvím dynamického grafického prvku prověří obsluha odbavovacího zařízení tzv. referenční grafický prvek zobrazený nad QR kódem ve formě pohybující se dynamické časové značky. Grafický prvek tedy musí být vždy předkládán přímo v mobilní aplikaci, není možné např. pořídit snímek obrazovky a používat ho při odbavení.
 • Jednotlivá jízdenka zakoupená v mobilní aplikaci bez registrace se ukládá v této mobilní aplikaci pro její budoucí užití. Jednotlivá jízdenka zakoupená v mobilní aplikaci po přihlášení k uživatelskému účtu se přiřadí k tomuto aktivnímu mobilnímu zařízení (resp. profilu cestujícího). Držbu platné jednotlivé jízdenky prokáže zákazník předložením platné jednotlivé jízdenky uložené v mobilní aplikaci. Jednotlivá jízdenka je platná, byla-li v souladu s odstavcem 2.10 těchto OP zákazníkem včas aktivována. Držbu platné jednotlivé jízdenky nelze prokázat platební kartou zákazníka.
 • Provede-li zákazník přeřazení profilu cestujícího dle odstavce 3.11 těchto OP k jinému identifikátoru, jízdenky se na novém identifikátoru objeví okamžitě, ale informace se do vozidel dostanou později (nejpozději do jednoho dne od provedení tohoto přeřazení). V případě převodu profilu cestujícího na aktivní mobilní zařízení se může zákazník odbavit (resp. prokázat držbu jízdenky) okamžitě, a to jejím předložením v mobilní aplikaci. V případě převodu profilu cestujícího na platební kartu nejsou informace o jízdenkách přiřazených k platební kartě ve vozidle ihned dostupné a zákazník se tedy nemůže odbavit (resp. prokázat držbu jízdenky) okamžitě, ale zpravidla až po uplynutí 24 hodin od přeřazení.

 

Článek 5 Kupní smlouva

 • Online obchod IDSOK i tyto obchodní podmínky obsahují všechny povinně sdělované informace pro spotřebitele dle § 1811 odst. 2 občanského zákoníku a dle § 11a a § 12 zákona o ochraně spotřebitele. Těmito informacemi jsou: obchodní firma, IČ, sídlo, telefonní číslo a adresa elektronické pošty prodejce i prodávajícího; cena; způsob platby; způsob dodání i údaje o právech z vadného plnění. Spotřebitel prohlašuje, že se seznámil se všemi těmito informacemi.
 • Návrhem na uzavření smlouvy je odeslání objednávky zákazníkem (dále také jako „objednávka“) přes online obchod IDSOK. Veškeré objednávky jsou závazné.
 • Na webových stránkách online obchodu IDSOK je zákazníkovi dostupný nákup časových jízdenek. Nákup časové jízdenky na webových stránkách učiní zákazník v záložce „koupit kupon“, a to u konkrétního identifikátoru (resp. profilu cestujícího), tj. u bezkontaktní platební karty, na kterou chce časovou jízdenku nahrát, nebo u konkrétního aktivního mobilního zařízení, na které chce časovou jízdenku nahrát. Zákazník pod záložkou koupit kupon zvolí tarif, období a zóny, pro které chce časovou jízdenku zakoupit, a potvrdí svou volbu „přidáním do košíku“. V záložce „košík“ poté zákazník vyjádří souhlas s obchodními podmínkami. K učinění objednávky dojde jejím odesláním kliknutím na volbu „zaplatit“.
 • V mobilní aplikaci je zákazníkovi dostupný nákup jednotlivých jízdenek i časových jízdenek. Nákup časových jízdenek je zákazníkovi dostupný za podmínky přihlášení k registrovanému uživatelskému účtu zákazníka. Nákup jednotlivých i časových jízdenek učiní zákazník v mobilní aplikaci v záložce „Jízdenky“, kde zvolí, zda kupuje jednotlivou či časovou jízdenku. Podle své volby poté určí u jednotlivých jízdenek: zónu, pro kterou chce jízdenku koupit, variantu jízdenky a počet jízdenek, u časových jízdenek: zda chce koupit jízdenku síťovou, časovou jízdenku pro KOMBI ZÓNU, nebo časovou jízdenku standardní pro zónu/zóny dle své volby a podle volby časové jízdenky pak délku platnosti časové jízdenky, zónu či KOMBI ZÓNU. Zákazník potvrdí svou volbu jízdenek kliknutím na tlačítko „Do košíku“. V košíku jsou evidovány všechny zákazníkem zvolené jednotlivé i časové jízdenky. V košíku zvolí zákazník položku „koupit“, vyplní poté své osobní údaje, tj. jméno, příjmení a emailovou adresu, a vyjádří souhlas s obchodními podmínkami. K učinění objednávky dojde jejím odesláním kliknutím na volbu „koupit“. Po kliknutí na tlačítko „koupit“ je zákazník přesměrován na platební bránu.
 • Odesláním (učiněním) objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami.
 • Učinění objednávky je zákazníkovi prodejcem potvrzeno elektronickou poštou na elektronickou adresu, kterou uvedl při registraci uživatelského účtu (případně později změněnou a ověřenou).
 • Smlouva mezi prodávajícím, zastoupeným prodejcem, a zákazníkem je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky, zaslaného elektronickou poštou na elektronickou adresu zákazníka, kterou uvedl při registraci uživatelského účtu (případně později změněnou a ověřenou).
 • Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • V případě, že se mezi odesláním objednávky a doručením potvrzení jejího přijetí změní cena zákazníkem vybraného jízdního kuponu, platí vždy cena uvedená v objednávce.
 • Kupní smlouva je uzavřena s odkládací podmínkou úhrady kupní ceny. Časová či jednotlivá jízdenka je tak zákazníkovi na jím zvoleném identifikátoru (aktivním mobilním zařízení či platební kartě) dostupná až poté, co dojde ze strany zákazníka k úhradě kupní ceny. V případě platby kupní ceny zákazníkem prostřednictví platební karty, Google Pay či Apple Pay probíhá platba okamžitě, zvolí-li zákazník jinou dostupnou platební metodu, tzv. expresní platbu, počítá zákazník s možnou časovou prodlevou platby v řádu několika minut. Provedení platby je zákazníkovi potvrzeno na emailovou adresu, kterou při provádění platby zadá. Nedojde-li k úhradě částky kupní ceny do 24 hodin od uzavření kupní smlouvy (potvrzení objednávky na registrovanou emailovou adresu), platí, že se smlouva ruší od počátku.

 

Článek 6 Odstoupení od kupní smlouvy (z důvodů na straně cestujícího)

 • Prodejce v souladu se svými zákonnými povinnostmi tímto informuje zákazníky spotřebitele, že nemají v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, jelikož jde o plnění uvedené v ustanovení § 1840 písm. h) občanského zákoníku, a proto se na něj ustanovení § 1829 občanského zákoníku nevztahuje.
 • Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy ke koupi časové jízdenky, a to s účinky do budoucna, přičemž je povinen uhradit prodávajícímu odstupné. Výše odstupného odpovídá 10 % ceny jízdního kuponu, který zákazník od prodejce zakoupil, maximálně však částce 200 Kč. Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy ke koupi jednotlivé jízdenky.
 • Odstoupení od smlouvy může zákazník provést prostřednictvím svého účtu v online obchodu IDSOK umístěném na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci.
 • Částka kupní ceny či její poměrná část po odečtení částky odstupného bude prodejcem zákazníkovi vrácena na účet, z něhož byla poukázána, a to do 7 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Došlo-li k odstoupení od smlouvy v souladu s článkem 6 odst. 6.2, provede prodejce po odstoupení od smlouvy vypořádání, a to následujícím způsobem:
 1. a) pokud zákazník odstoupí od smlouvy nejpozději do okamžiku počátku platnosti časové jízdenky, bude mu vrácena plná cena časové jízdenky, kterou prodávajícímu uhradil, ponížená o odstupné vypočtené dle odstavce 6.2 obchodních podmínek, které je prodávající oprávněn si na kupní cenu časové jízdenky, kterou bude vracet zákazníkovi, započíst;
 2. b) pokud zákazník odstoupí od smlouvy poté, co již nastal okamžik počátku platnosti časové jízdenky, bude mu vrácena poměrná část kupní ceny časové jízdenky, ponížená o odstupné vypočtené dle odstavce 6.2 obchodních podmínek, které je prodávající oprávněn si na kupní cenu časové jízdenky, kterou bude vracet zákazníkovi, započíst. Poměrná část kupní ceny se počítá od pracovního dne následujícího po dni, kdy bylo platné odstoupení od smlouvy doručeno prodejci, tj. odpovídá nevyužitému jízdnému. V případě odstoupení zasláním odstoupení na emailovou adresu prodávajícího eshop@kidsok.cz, se poměrná část kupní ceny počítá od pracovního dne následujícího po odeslání potvrzení o přijetí odstoupení od smlouvy prostřednictvím emailu prodejcem zákazníkovi.
 • Z důvodu předcházení pochybnostem doporučuje prodejce zákazníkům činit odstoupení od smlouvy prostřednictvím účtu v online obchodu IDSOK dostupném na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci.
 • Případné náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese zákazník.
 • Pro případ, že by odstupné vypočtené dle odstavce 6.2 obchodních podmínek převyšovalo částku, kterou by měl prodejce v zastoupení prodávajícího dle článku 6 odst. 6.5 obchodních podmínek vrátit zákazníkovi, je prodejce oprávněn po zákazníkovi požadovat uhrazení rozdílu.

 

Článek 7 Kupní cena, dodací podmínky a platební podmínky

 • Kupní ceny jízdních kuponů jsou uvedeny v online obchodu IDSOK včetně daně z přidané hodnoty.
 • V případě změny příslušného právního předpisu upravujícího výši daně z přidané hodnoty, případně daňovou povinnost vůbec, bude prodejcem upravena daň v souladu s platným právním předpisem.
 • Platba kupní ceny zákazníkem vybraných kuponů je možná pouze prostřednictvím platební brány s možnostmi, které nabízí (platební karta, Google Pay, Apple Pay, expresní platby).
 • Zakoupená časová jízdenka se na vybranou registrovanou bezhotovostní platební kartu nahraje do jednoho pracovního dne od uhrazení kupní ceny kuponu. V mobilní aplikaci je časová jízdenka dostupná neprodleně po provedení platby kupní ceny, QR kód se však u jízdenky začne zobrazovat až v první den platnosti časové jízdenky. Zakoupená jednotlivá jízdenka je dostupná v mobilní aplikaci zákazníka neprodleně po provedení platby kupní ceny, k jejímu použití je nezbytné ji v souladu s odstavcem 2.10 těchto OP nejpozději 60 sekund před nastoupením do dopravního prostředku v mobilní aplikaci aktivovat. Uhrazením kupní ceny kuponu dopravci se myslí připsání částky odpovídající ceně kuponu na účet
 • Úhrada kupní ceny je zákazníkovi při koupi časové jízdenky potvrzena daňovým dokladem dostupným pro zákazníka přihlášeného k jeho uživatelskému účtu v online obchodu IDSOK. Úhrada kupní ceny je kupujícímu při koupi jednotlivé jízdenky potvrzena daňovým dokladem dostupným v mobilní aplikaci. Daňový doklad vydává prodávající.

 

Článek 8 Práva a povinnosti při vadném plnění

 • Prodejce v zastoupení prodávajícího odpovídá za to, že bude časová jízdenka zákazníkovi na vybranou bezhotovostní platební kartu či aktivní zařízení nahrána do jednoho pracovního dne od uhrazení kupní ceny zákazníkem, tato bude platná po ujednanou dobu, v ujednaných zónách, tj. pro zákazníkem vybrané vlakové a autobusové spoje.
 • Nemá-li jízdenka vlastnosti uvedené v odstavci 8.1 těchto OP, nebo nemá-li obecně jízdní kupon vlastnosti smluvené či obvyklé, má vadu.
 • Právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má časová jízdenka při jejím nahrání na bezhotovostní platební kartu či aktivní zařízení, byť se projeví až později. Právo zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou způsobí prodejce porušením své povinnosti.
 • Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, ledaže jej prodávající výslovně ujistil, že je jízdní kupon bez vad nebo vadu lstivě zastřel.
 • Zákazník se přesvědčí o vlastnostech a množství časových jízdenek bez zbytečného odkladu od jejich nahrání na bezhotovostní platební kartu či aktivní mobilní zařízení.
 • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady dodáním nového kuponu bez vady, poskytnutím slevy z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy.
 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady dodáním nového kuponu bez vady nebo poskytnutím slevy z kupní ceny.
 • Nebude-li vada prodávajícím odstraněna, tedy nedodá-li prodávající nový kupon bez vady včas nebo nový kupon odmítne zákazníkovi dodat, může zákazník požadovat slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu již nemůže bez souhlasu prodávajícího změnit.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník v souladu s článkem 9 těchto obchodních podmínek – reklamace jízdních kuponů.
 • Za okamžik uplatnění vady se považuje okamžik, kdy prodejce obdržel od zákazníka podnět k reklamaci.

 

Článek 9 Reklamace jízdních kuponů

 • Reklamaci může zákazník - podnikatel uplatnit zasláním písemné reklamace na adresu sídla prodejce: Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 1211/40b, 779 00, případně prostřednictvím emailu na elektronickou adresu eshop@kidsok.cz. Zákazník - spotřebitel je oprávněn uplatnit reklamaci i jinými způsoby, jakož i přímo u prodávajícího. Prodejce spotřebiteli nicméně doporučuje z důvodu průkaznosti a rychlosti vyřízení reklamace reklamovat vady u osoby prodejce a výše uvedenými dvěma metodami – písemně na adresu sídla prodejce či emailem na elektronickou adresu prodejce eshop@kidsok.cz.
 • Zákazník při reklamaci uvede své jméno a příjmení, adresu, telefonický a emailový kontakt. V případě, že zákazník požaduje zasílání informací o reklamaci na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.
 • Prodejce neodpovídá za nedoručení emailové zprávy do schránky prodejce, případně za ztrátu reklamace prostřednictvím pošty, tj. nedoručení obyčejné poštovní zásilky.
 • Příjem reklamace spotřebitele prodejce či prodávající potvrdí písemně formou e-mailu, a to do tří dnů od uplatnění reklamace, v potvrzení uvede datum uplatnění reklamace, obsah reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace.
 • Podnikatel je v reklamaci povinen popsat závady a sdělit, zda považuje vadu za podstatné či nepodstatné porušení smlouvy a v návaznosti na to je povinen zvolit si své právo dle článku 8 odst. 8.1.6 a 8.1.7 těchto OP. U spotřebitele to prodejce důrazně doporučuje.
 • V případě, že reklamaci uplatnil spotřebitel, rozhodne o reklamaci prodejce či prodávající, resp. pověřený pracovník prodejce či prodávajícího, ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být v takovémto případě vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a to včetně odstranění vady, pokud se prodejce či prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 • Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od zákazníka bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví. Lhůta pro vyřízení reklamace je od vyžádání podkladů pozastavena až do jejich dodání.
 • Na věci, předměty apod., které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele, ať už práva z vad, či jakákoliv jiná práva. Takové plnění se řídí podle ustanovení občanského zákoníku o darování.
 • Zákazník je povinen seznámit se s podmínkami reklamace jízdních kuponů v rámci obchodních podmínek ještě před objednáním kuponu. Uzavřením smlouvy vyjadřuje zákazník souhlas s těmito podmínkami.

 

Článek 10 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 • Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz, adr.coi.cz, adr@coi.cz). Mimosoudní řešení sporů je bezplatné. Návrh na mimosoudní vyřešení sporu musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 20n z. č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a lze jej podat do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodejce či prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

 

Článek 11 Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje, které zákazník poskytuje prodejci ke zpracování při objednávce nebo při registraci uživatelského účtu, jsou chráněny nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány ve smyslu § 6 odst. 1 písm. b) GDPR z důvodu plnění smlouvy nebo z důvodu provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
 • Zákazník je povinen uvádět vždy pravdivé a úplné osobní údaje a je povinen prodejce v přiměřené době informovat o změně osobních údajů.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání uživatelského účtu, poté budou osobní údaje zpracovávány jen po dobu uloženou zákonem. Prodejce může pověřit jejich zpracováním osobních údajů třetí osobu.
 • Prodejce si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách či v mobilní aplikaci. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě.
 • Osobní údaje zákazníka jsou předávány zejména prodávajícímu a dopravcům zajištujícím dopravní obslužnost Olomouckého kraje v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, společnosti TELMAX s. r. o. IČ: 27481166 a společnosti Československá obchodní banka, a. s.
 • Správcem osobních údajů je vedle prodejce i Dopravní podnik města Olomouce, a. s. (DPMO). Koordinátor dopravy a DPMO jsou společnými správci osobních údajů.
 • Zákazník souhlasí s ukládáním "cookies" na pevném disku jeho počítače, které usnadňují rozlišování jednotlivých uživatelů e-shopu.
 • Bez registrace nelze v online obchodě IDSOK nakupovat časové jízdenky. Osobní údaje jsou zpracovávány transparentně, zákonně a korektně.
 • Zákazník má právo požadovat přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů nebo jejich výmaz, avšak s výmazem osobních údajů je spojeno zrušení uživatelského účtu, neboť bez nich není možné z důvodu specifického fungování e-shopu účet zákazníka pro nákup časových jízdenek provozovat. Zákazník má dále právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování a má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Podrobněji je ochrana osobních údajů upravena v sekci „GDPR“ na webové stránce koordinátora dopravy kidsok.cz, přičemž zákazník bere na vědomí, že tam uvedené zásady se budou průběžně aktualizovat, aby plně odpovídaly aktuálním požadavkům právních předpisů a výkladovým stanoviskům příslušných orgánů.

 

Článek 12 Ostatní ujednání

 • Vyřizování stížností zákazníka zajišťuje prodejce prostřednictvím elektronické adresy eshop@kidsok.cz Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodejce na elektronickou adresu zákazníka.
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v den uzavření smlouvy v online obchodu IDSOK. Objednávka je po svém potvrzení uzavřenou smlouvou mezi zákazníkem a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění.
 • Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s ustanoveními těchto obchodních podmínek, přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky a projevuje tak svou akceptaci s uzavřením kupní smlouvy ve znění těchto obchodních podmínek.
 • Náklady na uplatnění práv plynoucích ze závazkového právního vztahu založeného smlouvou mezi prodávajícím a zákazníkem, nese každá ze smluvních stran v plném rozsahu sama.
 • Zákazník není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající ze smlouvy na třetí osobu.
 • Veškeré informace publikované v internetovém obchodě https://eshop.idsok.cz/ i v mobilní aplikaci jsou chráněny autorským zákonem a jakákoli jeho část nesmí být kopírována a zpřístupněna dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu koordinátora dopravy.
 • Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.2.2024.

 

Tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Zjistěte více zde.